Porovnanie nehnuteľností

Porovnať
Môžete porovnávať maximálne 4 nehnuteľnosti. Každá novopridaná nehnuteľnosť do porovnania nahradí prvú pridanú.

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA SPOLOČNOSTI REBLOK

Tieto podmienky ochrany súkromia sú platné od 6.11.2018.

 Na ochrane Vášho súkromia nám záleží. Prosím prečítajte si pozorne tieto podmienky ochrany súkromia (ďalej len „Podmienky“).

Tieto Podmienky podrobne popisujú ako získavame, používame, uchovávame a prípadne zverejňujeme Vaše osobné údaje pri jednotlivých činnostiach vykonávaných spoločnosťou Reblok a.s.. V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov alebo žiadostí týkajúcich sa ochrany súkromia nás prosím kontaktujte na adrese privacy@reblok.sk.

Ak sa v týchto Podmienkach používa pojem „Reblok“, „my“, „nás“ a pod., má sa tým na mysli v spoločnosť, ktorá je na účely plnenia GDPR prevádzkovateľom vo vzťahu k spracúvaniu Vašich osobných údajov:

 • ak v týchto Podmienkach nie je uvedené, že Prevádzkovateľom je v konkrétnom prípade iná spoločnosť, tak vo všetkých takýchto prípadoch je prevádzkovateľom na účely GDPR spoločnosť Reblok a.s., so sídlom Jelačičova 8, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 46 389 831,
 • tam, kde je to v týchto Podmienkach uvedené, môže byť prevádzkovateľom na účely GDPR spoločnosť Reblok, prípadne iné spoločnosti, ktoré budú v budúcnosti patriť do skupiny spoločností Reblok.

Na účely týchto Podmienok majú nasledovné pojmy tento význam:

Osobné údaje“ znamenajú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej žijúcej fyzickej osobe, ktorá je identifikovateľná alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná a ktoré spracúva Reblok na niektorý z účelov uvedených v týchto Podmienkach.

Prevádzkovateľ“ znamená konkrétnu osobu, ktorá určuje účel spracúvania Osobných údajov a je spoločnosť Reblok a niektorá z prípadných budúcich spoločností zo skupiny Reblok v súlade s týmto Podmienkami.

Sprostredkovateľ“ znamená iná osoba ako Prevádzkovateľ v danom prípade, ktorá v mene Prevádzkovateľa v konkrétnom prípade spracúva Osobné údaje napr. spoločnosť  AZ PROPERTY a.s., so sídlom Panenská 22, 811 04 Bratislava, IČO: 45 724 152.

GDPR“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Webové stránky“ znamená akékoľvek webové stránky, ktorých prevádzkovateľom je spoločnosť Reblok, najmä www.bellavitaresidence.sk, alebo iná webová stránka zriadená kedykoľvek v budúcnosti.

Reblok spracúva Vaše Osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Aké Osobné údaje a iné údaje o Vás získavame?

 1. Osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete:

Osobné údaje nám poskytujete v prípade, že

 • sa rozhodnete na niektorých Webových stránkach vyplniť niektorý z kontaktných formulárov pre zasielanie správ priameho marketingu (newsletter), pre obhliadku niektorého z bytov alebo nebytových priestorov;
 • sa rozhodnete nás kontaktovať prostredníctvom emailu;
 • navštívite predajné miesto niektorého z našich projektov alebo naše kancelárie;
 • so spoločnosťou Reblok uzatvárate rezervačnú zmluvu, zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, kúpnu zmluvu alebo akúkoľvek inú zmluvu, dodatky k nim a podobne;
 • nám predložíte údaje o Vašom úvere, forme zabezpečenia úveru a iné informácie týkajúce sa Vášho zmluvného vzťahu s financujúcou bankou, s ktorou ste uzavreli zmluvu o úvere alebo inú obdobnú zmluvu na prefinancovanie kúpy nehnuteľnosti.

Akékoľvek Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a ste povinný sám zvážiť do akej miery takéto Osobné údaje poskytnete. Bez poskytnutia niektorých Osobných údajov však Reblok nemôže reagovať na Váš podnet či žiadosť alebo nemôže s Vami uzatvoriť zmluvu.

Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov a Reblok sa bude na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto Osobných údajov spoliehať. Reblok nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých Osobných údajov.

 2. Údaje, ktoré získame z Vášho používania Webových stránok

Reblok môže získavať aj údaje, ktoré umožňujú Vašu identifikáciu nepriamo. Ide predovšetkým o nasledujúce údaje:

 • informácie a dáta zo zariadení, ktoré používate na prístup na Webové stránky, ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o Vašom zariadení;
 • dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré naše servery automaticky ukladajú kedykoľvek pristupujete k Webovým stránkam (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software,
 • ktorý používate, počet klikov, stránky, ktoré uvidíte alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach strávite a iné);
 • údaje o Vašom používaní Webových stránkach;
 • informácie získané prostredníctvom súborov cookies a iných programov na monitorovanie užívateľov, a to vrátane cookies a monitorovacích programov našich partnerov alebo prevádzkovateľov sociálnych sietí;
 • informácie získané monitorovaním aktivít užívateľov po kliknutí reklamného banneru alebo odkazu a aj informácie o aktivitách na stránkach tretích strán (ako napr. vyhľadávačoch a sociálnych sieťach);
 • informácie, ktoré získame prostredníctvom sociálnych pluginov prevádzkovaných tretími stranami, napr. Facebook „Páči sa mi“ (Like Button) a podobné.

Vyššie uvedené údaje neumožňujú samé o sebe identifikovať konkrétnu žijúcu fyzickú osobu. Reblok vyššie uvedené údaje nepriraďuje ku konkrétnej osobe.

 1. Osobné údaje, ktoré získame z kamerových záznamov

Reblok môže získavať Vaše Osobné údaje aj zaznamenaním Vašej podobizne prostredníctvom kamerových záznamov v niektorých častiach predajných miest jednotlivých projektov alebo v niektorých priestoroch kanceláriách Reblok alebo AZ PROPERTY a.s..

 1. Osobné údaje, ktoré získame od tretích osôb

Reblok môže získavať aj Osobné údaje od tretích osôb a tieto Osobné údaje kombinovať s Osobnými údajmi, ktoré Reblok získal od Vás. Ide predovšetkým o nasledujúce Osobné údaje:

 • údaje od prevádzkovateľov sociálnych sietí (Google, Facebook, Instagram) týkajúce sa osôb, ktoré lajkli projektové alebo iné účty Reblok na sociálnych sieťach.
 1. Akým spôsobom Vaše Osobné údaje spracúvame?

Reblok spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu a v súlade s týmito Podmienkami a za účelom uvedeným nižšie v týchto Podmienkach.

 1. Zasielanie správ na účely priameho marketingu (newsletter)

Reblok spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa na účely zasielania správ priameho marketingu (newsletter) na Vašu emailovú adresu, aby sme Vás informovali o novinkách a aktuálnych informáciách o produktoch a projektoch Reblok.

Máme za to, že keď vyplňujete svoju emailovú adresu do niektorého z kontaktných formulárov na niektorej Webovej stránke, vyjadruje svoj súhlas so zasielaním správ priameho marketingu (newsletter).

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na realizácií priameho marketingu s cieľom ponúkať Vám informácie a produkty, ktoré pre Vás môžu byť relevantné.

Prevádzkovateľom v tomto prípade je Reblok a.s..

Vaše Osobné údaje budeme na tento účel spracúvať do momentu, kým sa odhlásite zo zasielanie správ na účely priameho marketingu (newsletter).

 1. Odpovedanie na otázky, žiadosti, dotazy

Reblok spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom formulára na otázky alebo prostredníctvom emailu na účely kontaktovania Vás ako aj na účely vybavenia Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu prípadne, aby sme vykonali iné činnosti v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnych služieb Reblok a poskytovania klientskej podpory. Právnym základom pre odpovedanie na otázky, žiadosti a dotazy vo vzťahu k osobám, ktoré uzatvorili s Reblok zmluvu je aj plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je daná osoba.

Prevádzkovateľom v tomto prípade je Reblok, v prípade odpovedania na otázky týkajúce sa plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je daná osoba a v ostatných prípadoch spoločnosť Reblok.

Vaše Osobné údaje budú spracúvané po dobu, ktorá je nutná na zodpovedanie Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu alebo pokiaľ budú urobené iné opatrenia v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom, avšak nie dlhšie ako na 3 roky.

 1. Vybavovanie žiadostí v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa GDPR

Reblok spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom formulára na otázky alebo prostredníctvom emailu na účely preskúmania, posúdenia, vykonania činností, vybavenia a informovania Vás o vybavení Vašej žiadosti týkajúcej sa uplatnenia niektorých z práv podľa článkov 16 až 22 GDPR.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie našej zákonnej povinnosti.

Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu 10 rokov odo dňa doručenia žiadosti.

4.  Plnenie zmluvných povinnosti

Reblok spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, štátne občianstvo, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré nám oznámite v súvislosti s uzavretím rezervačnej zmluvy, zmluvy o budúcej kúpnej zmluve alebo kúpnej zmluve, dodatkov k nim alebo akejkoľvek s nimi súvisiacej zmluvy za účelom realizácie predzmluvných rokovaní, príprave zmluvnej a inej dokumentácie, plnenia zmluvy a jednotlivých záväzkov Reblok v štandardne a kvalite stanovenej Reblok, evidencie zmluvných vzťahov a vedenia účtovníctva, vybavovania reklamácií a iných Vašich požiadaviek a našich záväzkov.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade potreba, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba ako aj plnenie našich zákonných povinností v súvislosti s vedením účtovníctva.

Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu trvania našej zákonnej povinnosti evidovať a archivovať tieto Osobné údaje.

 1. Záznam z kamerových systémov

Reblok spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu Vašej podobizne zaznamenanej a uschovanej našim kamerovým systémom v niektorých priestoroch našich predajných miest alebo v priestoroch našich kancelárií alebo kancelárií AZ PROPERTY a.s., a to za účelom ochrany nášho majetku, majetku AZ PROPERTY a.s. a Vášho majetku v týchto priestoroch, ako aj ochrany zdravia a bezpečnosti Vás a našich pracovníkov. Priestory, v ktorých sú inštalované kamerové systémy, kde dochádza k vyhotovovaniu videozáznamu, sú nami príslušne označené.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení ochrany nášho majetku, majetku AZ PROPERTY s. r. o a Vášho majetku v týchto priestoroch, ako aj ochrany zdravia a bezpečnosti Vás a našich pracovníkov a pracovníkov AZ PROPERTY a.s..

Prevádzkovateľom je v prípade predajného miesta projektu Bella Vita spoločnosť AZ PROPERTY s. r . o. a v ostatných prípadoch je Prevádzkovateľom spoločnosť Reblok.

Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu 14 dní od vyhotovenia záznamu a v prípade, že záznam bude potrebné uchovať z dôvodu prešetrenia incidentu alebo jeho uchovania pre potreby orgánov činných v trestnom konaní či iných oprávnených osôb tak po dobu, kým neodpadne takýto dôvod na ich spracúvanie.

 1. Akým spôsobom spracúvame údaje získané z prevádzky Webových stránok?

Reblok spracúva údaje získané z Vášho používania Webových stránok špecifikovaných v časti 1 týchto Podmienok na účely poskytovania, zlepšovania a optimalizáciu prevádzky Webových stránok, na zvýšenie komfortu pri ich používaní, na zabezpečenie technickej podpory Webových stránok, analytického a štatistického vyhodnotenia používania Webových stránok, zistenia a zabránenia zneužívania Webových stránok (vrátane prevencie pred podvodmi, bezpečnostnými incidentmi a inými podobnými aktivitami), vyhodnotenia rizík a plnenia zákonných povinností.

Takémuto spracúvaniu môžete zabrániť zakázaním používania alebo ukladania súborov cookies na Vašom zariadení tým, že zmeníte nastavenie Vášho prehliadača. Niektoré funkcie Webových stránok však potom nemusia fungovať správne.

Môžete tiež odstrániť súbory cookies, ktoré sa uložili na Vašom zariadení. Môžete tiež zvoliť prehliadanie našich Webových stránok v „privátnom režime“, ktorý obmedzí rozsah údajov ukladaných súbormi cookies. Bližšie informácie o používaní súborov cookies nájdete tu.

 1. Komu sprístupňujeme Vaše Osobné údaje?

Reblok sprístupňuje Vaše Osobné údaje v nasledovných prípadoch:

 • ak taká povinnosť Reblok vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb;
 • ak je to nevyhnutné na plnenie našich povinností a pri zabezpečení našich oprávnených záujmov najmä našim advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb, marketingovým a reklamným agentúram a pod.;
 • financujúcim bankám, ktoré poskytujú financovanie alebo iné služby, a to najmä Osobné údaje spracúvané za účelom plnenia zmluvných povinností sú poskytnuté financujúcej banke, ktorá financuje realizáciu a výstavbu daného projektu.

S osobami, ktoré majú postavenie Sprostredkovateľa uzatvárame v súlade s GDPR zmluvy o spracúvaní osobných údajov a Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje vždy na základe pokynov a v mene daného Prevádzkovateľa. Všetci naši Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje v súlade s týmito Podmienkami.

 1. Vaše práva v súvislosti s ochranou Osobných údajov?

Ako dotknutá osoba máte vo vzťahu k spracúvaným Osobným údajom nasledovné práva.

 1. Právo na prístup k údajom

Máte právo požadovať od Reblok potvrdenie o tom, či sa Vaše Osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístupnenie týchto Osobných údajov (opakované sprístupnenie Osobných údajov môže Reblok spoplatniť) a informáciu o

 • účele spracúvania Osobných údajov;
 • kategórii spracúvaných Osobných údajov;
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť Osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;
 • dobe uchovávania Osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;
 • práve požadovať od Reblok opravu Osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie Osobných údajov;
 • práve podať návrh na začatie konania o ochrane Osobných údajov;
 • zdroji Osobných údajov, ak sa Osobné údaje nezískali od Vás;
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, najmä informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania Osobných údajov pre dotknutú osobu.
 1. Právo na opravu

Máte právo požadovať od Reblok, aby bez zbytočného odkladu opravil nesprávne Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účel spracúvania Osobných údajov aj právo na doplnenie Vašich neúplných Osobných údajov.

 1. Právo na vymazanie

Máte právo požadovať od Reblok, aby bez zbytočného odkladu vymazal Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú ak:

 • už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
 • ste odvolali svoj súhlas s ich spracúvaním a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie;
 • namietate ich spracúvanie;
 • sa Vaše Osobné údaje získali nezákonne,
 • je dôvod pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo
 • boli Osobné údaje získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti od Reblok podľa čl. 8 ods. 1 GDPR (ponuka služieb informačnej spoločnosti dieťaťu).
 1. Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požadovať od Reblok, aby obmedzil spracúvanie Vašich Osobných údajov ak:

 • namietate správnosť Osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Reblok overiť správnosť Osobných údajov;
 • spracúvanie Osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • Reblok už nepotrebuje Osobné údaje na účel spracúvania Osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • ste namietali voči spracúvaniu Vašich Osobných údajov až do doby kým Reblok overí, či oprávnené dôvody na jeho strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 1. Právo na prenosnosť Osobných údajov

Máte právo požadovať od Reblok, aby Vám poskytol Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať, aby Reblok preniesol tieto Osobné údaje inému prevádzkovateľovi ale len v prípade, že právnym základom pre ich spracúvanie je Váš súhlas alebo plnenie zmluvy a zároveň spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 1. Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich Osobných údajov vrátane profilovania, ktoré je vykonávané na právnom základe, ktorým je náš oprávnený záujem. Na základe Vašej námietky vyhodnotíme, či s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu, prevažuje ochrana Vášho oprávneného záujmu, Vašich práv a slobôd nad našimi oprávnenými záujmami, ktoré sledujeme spracúvaním Vašich Osobných údajov alebo ak oprávneným dôvodom je preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Máte právo namietať spracúvanie Osobných údajov na účely priameho marketingu.

Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas so spracúvaním Osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov vykonávaného na jeho základe pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu sa netýka spracúvania Osobných údajov vykonávaných Reblok na inom právnom základe ako na základe Vášho súhlasu. 

 1. Práva iniciovať konanie o ochrane Osobných údajov

Máte právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iným dozorným orgánom v mieste bydliska.

 

 1. Bezpečnosť
 1. Všetky Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto Osobných údajov. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej bezpečnosti Osobných údajov.
 1. Bez ohľadu na všetky naše opatrenia je potrebné mať na pamäti, že prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nemôže byť 100% bezpečné.
 1. Časti Webových stránok môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo prevádzkované Reblok. Reblok nemá žiadnu kontrolu na týmito webovými stránkami a službami. Tieto webové stránky môžu používať vlastné nástroje na získavanie informácií a údajov o Vás vrátane Vašich Osobných údajov.
 1. Zmeny Podmienok
 1. Sme oprávnení tieto Podmienky kedykoľvek meniť alebo upravovať.
 1. Ak urobíme akékoľvek zmeny v týchto Podmienkach, umiestnime nové Podmienky na Webových stránkach a podľa potreby Vás o zmene Podmienok budeme informovať aj prostredníctvom emailu.
 1. Takto zmenené Podmienky budú platné a účinné od momentu, ktorý určíme ako deň ich platnosti a účinnosti a používaním Webových stránok (každou návštevou stránky) vyjadrujete súhlas s týmito novými Podmienkami. 
 1. Kontaktujte nás
 2. Ak máte otázky, dotazy alebo žiadosti k týmto Podmienkam, chcete odvolať súhlas alebo uplatniť Vaše práva, kontaktujte nás prostredníctvom emailovej správy na emailovej adrese privacy@reblok.sk.